Лучший ответ

  1.  2 2

  SWORD_USMC (36) 6 (9764)2311 10 лет  

  a zdesj sedit ku4a ljudej koorie rabtoajtu v bankax ? a ne ale poiti v bank i sprosit

Ответы

  1.  2 0

  KaKTyCC (30) 7 (37668)1056152 10 лет  

  Соболезную. Заключен ли у тебя с супругой брачный договор? Есть ли у супруги завещание? Договор о наследстве? Есть ли более близкие родственники? (кровные дети, родители) Была ли супруга застрахована?

  По закону ты наследуешь не только имущество, но и обязательства.

  Гражданский Закон(Civillikums):

  382. Mantojums ir kopība, kurā ietilpst visa kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušam vai par mirušu izsludinātam piederējušas viņa patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā. Šajā ziņā mirušo vai par mirušu izsludināto sauc par mantojuma atstājēju.


  392. Pārdzīvojušais laulātais manto no mirušā neatkarīgi no tam, kāds mantisko attiecību veids pastāvējis starp laulātiem laulības laikā.
  393. Laulātais saņem bērna daļu, ja palikušo bērnu skaits ir mazāks par četriem, bet ja bērnu ir četri vai vairāk - ceturto daļu.
  394. Ja mantojums ir tik mazs, ka to sadalot nav iespējams uzturēt nepilngadīgos bērnus, tad pārdzīvojušam laulātam ir tiesība pārvaldīt un lietot visu nedalīto mantojumu, bet laulātam no visa mantojuma ienākumiem jāsedz vispirms bērnu uztura (179. p.) izdevumi.

  Pārdzīvojušā laulātā tiesība pārvaldīt un lietot nedalītu mantojumu izbeidzas:

  1) ar visu bērnu pilngadību;

  2) ar laulātā atteikšanos no šās tiesības;

  3) ar mantojuma labprātīgu sadalīšanu;

  4) par atsevišķā bērna daļu - ar viņa nodalīšanu no mantojuma pēc vienošanās vai laulātā vienpusējās vēlēšanās;

  5) pēc pilngadīga bērna pieprasījuma - aiz svarīgiem iemesliem.


  Если тебе кажется, что наследовать что-то тебе не выгодно, то ты можешь отказаться от этого в пользу следующих наследников или государства. Ну, если этот кредит, например, превышает по твоим оценка общую сумму наследства.

  689. Neviens nav spiests pieņemt viņam piekritušo mantojumu, bet gan katrs var pēc patikas to pieņemt vai to atraidīt. Atraidīt mantojumu nevar vienīgi līgumiskais mantinieks, ja viņš nav šo tiesību sev noteikti pielīdzis.


  775. Katram, kas var brīvi rīkoties ar savu mantu, ir arī tiesība mantojumu atraidīt, vienalga, vai tas viņam piekritis pēc likuma vai pēc testamenta. Līgumiska mantinieka tiesības šajā ziņā nosaka 689. pants.
  776. Atraidīt mantojumu var tiklab to tieši izteicot, kā arī klusējot.

  690., 699. un 700. panta noteikumi par mantojuma pieņemšanu attiecas arī uz tā atraidīšanu.
  777. Lai atraidījums būtu spēkā, ir vajadzīgs, lai tas, kas atraida, zinātu to pamatu, pēc kura viņš aicināts mantot, kā arī to, ka viņš ir mantinieks.
  778. Ja tuvākais likumiskais mantinieks iecelts par mantinieku testamentā, bet negrib šo iecēlumu izlietot, viņš patur tiesība mantot pēc likuma.


  690. Katrs var kā personīgi, tā arī caur vietnieku izteikt savu gribu pieņemt mantojumu. Tāda vietniecība ir nepieciešama, kad pats mantot aicinātais nav rīcības spējīgs. Nepilngadīgo vietā viņu gribu izteic vecāki vai aizbildņi, garā slimo vietā - aizgādņi, un juridisku personu vietā - viņu likumīgie pārstāvji. Personai, par kuru nodibināta aizgādnība izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēj, vajadzīga mantojuma pieņemšanai aizgādņa piekrišana.

  699. Gribas izteikumam par mantojuma pieņemšanu jāatbilst visiem spēkā esoša gribas izteikuma noteikumiem: tam jābūt izsacītam noteikti un bez nosacījumiem un jāattiecas uz visu pie-kritušo mantojumu, bet ne tikai uz kādu tā daļu. Ja šie noteikumi nav ievēroti, gribas izteikums uzskatāms par nenotikušu.

  700. Mantojuma pieņemšana ir spēkā tikai tad, ja tā pieņēmējam bijis zināms, ka viņš aicināts mantot un uz kāda pamata, vai pēc likuma, vai testamenta, vai līguma, un vai viņš iecelts par mantinieku ar zināmiem nosacījumiem vai bez tiem.


  По поводу остальных мелочей, вроде объемов и сроков погашения лучше обратиться в банк, к своему кредитному менеджеру.

  1.  0 0

  kotE 7 (32066)553131 10 лет  

  раз не ты гарант, значит ты не должен вроде бы.. и если нету гаранта вообще то придёться тебе выплачевать.. ну я так думаю

Похожие вопросы

Рейтинг@Mail.ru Top.LV PULS.LV Professional rating system