#latvijasbanka #banks #банк #латвии

1.Что регулирует цб в данный момент если мы у Берлина как колония соответственно суверенитет экономической политики в руках ЕЦБ?

2.Выдача лицензий и надзор за коммерческими банками ведет FKTK если не ошибаюсь с 2002

Получается - Аналитика экономики, музей, станок евро это все чем занимается цб, ваши комментарии?

ответ;

 дисклеймер - на латышском, много букв.Latvijas Bankas (LB) funkcijas pēc pārejas no lata uz eiro nav mainījušās, vienlaikus ir paplašinājies darbības lauks. LB papildus līdzšinējiem uzdevumiem piedalās lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā visos centrālās bankas darbības jautājumos eiro zonas līmenī.Tas, pirmkārt, skar monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, ar līdztiesīgu balsi piedaloties Eirosistēmas kopīgās monetārās politikas lemšanā, kā arī veicot tam nepieciešamo makroekonomisko analīzi. No 2014. gada 1. janvāra LB prezidents ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes loceklis. Padomes sēdēs tiek izlemti eiro zonas monetārās politikas un citi saistīti politikas jautājumi. Līdztekus LB prezidentam ECB komitejās un darba grupās iesaistījušies daudzi LB vadošie speciālisti.Lai pilnvērtīgi varētu piedalīties eiro zonas monetārās politikas lēmumu pieņemšanā, LB makroekonomiskā un monetārā analīze un prognozēšana aptver ne tikai Latvijas norises, bet arī globālās ekonomikas un finanšu tirgu attīstību, ar fokusu uz eiro zonu un atsevišķām valstīm. Ar šo analīzi un tās rezultātā tapušajiem apsvērumiem LB turpina iepazīstināt ekonomikas dalībniekus un plašu sabiedrību gan fundamentālās publikācijās kā "Makroekonomisko norišu pārskats" un "Finanšu stabilitātes pārskats", gan citos analītiskos materiālos, ko publicējam vietnē "makroekonomika.lv".Tāpat kā ar latu, arī pēc eiro ieviešanas centrālā banka Latvijā pilda uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un tās asinsrites – finanšu sistēmas – funkcionēšanai. Un, proti,-LB nodrošina skaidras naudas laišanu apgrozībā saskaņā ar banku un to klientu pieprasījumu: pasūta, uzglabā un ar Rīgas un reģionālās filiāles Liepājā starpniecību izsniedz bankām banknotes un monētas; skaidras naudas aprites ciklā nodrošina bojātās un nolietotās naudas aizstāšanu ar kvalitatīvu; kopīgi ar Eirosistēmas kolēģiem LB eksperti rūpējas par eiro banknošu un monētu drošību, dizainu un ražošanu; LB pati nodrošina skaidras naudas uzglabāšanas un pārvadājumu drošību, atbildības līmenim pēc eiro ieviešanas vēl pieaugot, un kopumā šis tautsaimniecībai nepieciešamais serviss nozīmē arī ievērojamus resursus;-LB nodrošina vidi raitiem un drošiem starpbanku maksājumiem, piedaloties liela apjoma starpbanku norēķinu sistēmas TARGET2 attīstīšanā un uzturēšanā un atsevišķas maksājumu sistēmas veidojot un uzturot pati; vidēji dienā Latvijas Bankas maksājumu sistēmas apstrādā tuvu 150 tūkstošiem maksājumu 1.7 miljardu eiro apjomā, un šis apjoms pēc eiro ieviešanas ir ievērojami pieaudzis. Reālā laika eiro maksājumu sistēmu TARGET2 eiro zonas centrālās bankas kopā ar ECB izmanto, lai īstenotu kopīgu monetāro politiku un veicinātu eiro maksājumu sistēmas raitu darbību; Eiropas Savienības bankas šo sistēmu izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem. LB veic arī maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību Latvijā;-LB pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves, ieguldot drošos un ienesīgos finanšu instrumentos un tādējādi arī nodrošinot ienākumus savu darbības izdevumu segšanai un valsts budžeta papildināšanai;-LB vāc un apkopo finanšu un monetāro statistiku un maksājumu bilances statistiku, kā arī sagatavo finanšu kontu un valdības finanšu statistiku – kvalitatīva šo datu sagatavošana ir nepieciešams priekšnoteikums valsts ekonomiskajai politikai, investoru lēmumu pieņemšanai u.c. Līdz ar eiro ieviešanu LB ir iesaistīta arī atsevišķu tautsaimniecības statistikas jomu metodoloģijas jautājumu risināšanā un Eiropas Savienības līmeņa statistikas rādītāju sagatavošanā. Statistisko informāciju LB izmanto, lai īstenotu savus uzdevumus, kā arī informētu sabiedrību par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā;-LB turpina darbu starptautiskās sadarbības jomā un pārstāvot Latvijas Republikas un LB intereses starptautiskajās finanšu institūcijās un forumos. Arī pēc eiro ieviešanas LB (tai skaitā sadarbībā ar citām institūcijām, piemēram, Finanšu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) turpina pārstāvēt mūsu intereses tādās institūcijās kā Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautisko norēķinu banka, Eiropas sistēmisko risku kolēģija u.c. Lieki teikt, ka arī šeit darba apjoms un atbildības līmenis ir pieaudzis;-LB ir valsts Kredītu reģistra uzturētāja, kam ir liela loma gan finanšu sektora ikdienas darbā, gan finanšu stabilitātes nodrošināšanā.Apkopojot var teikt, ka pēc iestāšanās Eirosistēmā ievērojami pieaugusi LB sadarbības intensitāte ar ECB un citām eiro zonas centrālajām bankām, lai nodrošinātu iepriekš minēto uzdevumu izpildi.Ar pievienošanos Eirosistēmai un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par eiro zonas kopīgo monetāro politiku, ir būtiski pieaudzis LB pilnvērtīgai darbībai nepieciešamo kompetenču līmenis. Kopš eiro ieviešanas esam guvuši vērtīgu pieredzi dažādu Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu ieviešanā, piemēram, 2014. gada 5. jūnija ECB Padomes sēdē tika pieņemti vairāki vēsturiski lēmumi par procentu likmju samazināšanu un jaunu Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu ieviešanu (TLTRO), bet šā gada janvārī - par paplašinātās aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) uzsākšanu. Gatavošanās šādiem soļiem ir ļoti rūpīga, tostarp nacionālo centrālo banku līmenī veicot lēmumprojektu ekonomisko un juridisko izvērtējumu. LB arī nodrošina šo ECB Padomes lēmumu īstenošanu Latvijas finanšu tirgū.

Комментарии (13)

d0min0 (25) 9. марта, 2015.г.  
 0 0
а вот что по настоящему правильно.
дисклеймер - на латышском, много букв.
Latvijas Bankas (LB) funkcijas pēc pārejas no lata uz eiro nav mainījušās, vienlaikus ir paplašinājies darbības lauks. LB papildus līdzšinējiem uzdevumiem piedalās lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā visos centrālās bankas darbības jautājumos eiro zonas līmenī.Tas, pirmkārt, skar monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, ar līdztiesīgu balsi piedaloties Eirosistēmas kopīgās monetārās politikas lemšanā, kā arī veicot tam nepieciešamo makroekonomisko analīzi. No 2014. gada 1. janvāra LB prezidents ir Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomes loceklis. Padomes sēdēs tiek izlemti eiro zonas monetārās politikas un citi saistīti politikas jautājumi. Līdztekus LB prezidentam ECB komitejās un darba grupās iesaistījušies daudzi LB vadošie speciālisti.Lai pilnvērtīgi varētu piedalīties eiro zonas monetārās politikas lēmumu pieņemšanā, LB makroekonomiskā un monetārā analīze un prognozēšana aptver ne tikai Latvijas norises, bet arī globālās ekonomikas un finanšu tirgu attīstību, ar fokusu uz eiro zonu un atsevišķām valstīm. Ar šo analīzi un tās rezultātā tapušajiem apsvērumiem LB turpina iepazīstināt ekonomikas dalībniekus un plašu sabiedrību gan fundamentālās publikācijās kā "Makroekonomisko norišu pārskats" un "Finanšu stabilitātes pārskats", gan citos analītiskos materiālos, ko publicējam vietnē "makroekonomika.lv".

Tāpat kā ar latu, arī pēc eiro ieviešanas centrālā banka Latvijā pilda uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un tās asinsrites – finanšu sistēmas – funkcionēšanai. Un, proti,-LB nodrošina skaidras naudas laišanu apgrozībā saskaņā ar banku un to klientu pieprasījumu: pasūta, uzglabā un ar Rīgas un reģionālās filiāles Liepājā starpniecību izsniedz bankām banknotes un monētas; skaidras naudas aprites ciklā nodrošina bojātās un nolietotās naudas aizstāšanu ar kvalitatīvu; kopīgi ar Eirosistēmas kolēģiem LB eksperti rūpējas par eiro banknošu un monētu drošību, dizainu un ražošanu; LB pati nodrošina skaidras naudas uzglabāšanas un pārvadājumu drošību, atbildības līmenim pēc eiro ieviešanas vēl pieaugot, un kopumā šis tautsaimniecībai nepieciešamais serviss nozīmē arī ievērojamus resursus;-LB nodrošina vidi raitiem un drošiem starpbanku maksājumiem, piedaloties liela apjoma starpbanku norēķinu sistēmas TARGET2 attīstīšanā un uzturēšanā un atsevišķas maksājumu sistēmas veidojot un uzturot pati; vidēji dienā Latvijas Bankas maksājumu sistēmas apstrādā tuvu 150 tūkstošiem maksājumu 1.7 miljardu eiro apjomā, un šis apjoms pēc eiro ieviešanas ir ievērojami pieaudzis. Reālā laika eiro maksājumu sistēmu TARGET2 eiro zonas centrālās bankas kopā ar ECB izmanto, lai īstenotu kopīgu monetāro politiku un veicinātu eiro maksājumu sistēmas raitu darbību; Eiropas Savienības bankas šo sistēmu izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem. LB veic arī maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību Latvijā;
-LB pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves, ieguldot drošos un ienesīgos finanšu instrumentos un tādējādi arī nodrošinot ienākumus savu darbības izdevumu segšanai un valsts budžeta papildināšanai;-LB vāc un apkopo finanšu un monetāro statistiku un maksājumu bilances statistiku, kā arī sagatavo finanšu kontu un valdības finanšu statistiku – kvalitatīva šo datu sagatavošana ir nepieciešams priekšnoteikums valsts ekonomiskajai politikai, investoru lēmumu pieņemšanai u.c. Līdz ar eiro ieviešanu LB ir iesaistīta arī atsevišķu tautsaimniecības statistikas jomu metodoloģijas jautājumu risināšanā un Eiropas Savienības līmeņa statistikas rādītāju sagatavošanā. Statistisko informāciju LB izmanto, lai īstenotu savus uzdevumus, kā arī informētu sabiedrību par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā;-LB turpina darbu starptautiskās sadarbības jomā un pārstāvot Latvijas Republikas un LB intereses starptautiskajās finanšu institūcijās un forumos. Arī pēc eiro ieviešanas LB (tai skaitā sadarbībā ar citām institūcijām, piemēram, Finanšu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju) turpina pārstāvēt mūsu intereses tādās institūcijās kā Starptautiskais Valūtas fonds, Starptautisko norēķinu banka, Eiropas sistēmisko risku kolēģija u.c. Lieki teikt, ka arī šeit darba apjoms un atbildības līmenis ir pieaudzis;

-LB ir valsts Kredītu reģistra uzturētāja, kam ir liela loma gan finanšu sektora ikdienas darbā, gan finanšu stabilitātes nodrošināšanā.Apkopojot var teikt, ka pēc iestāšanās Eirosistēmā ievērojami pieaugusi LB sadarbības intensitāte ar ECB un citām eiro zonas centrālajām bankām, lai nodrošinātu iepriekš minēto uzdevumu izpildi.Ar pievienošanos Eirosistēmai un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par eiro zonas kopīgo monetāro politiku, ir būtiski pieaudzis LB pilnvērtīgai darbībai nepieciešamo kompetenču līmenis. Kopš eiro ieviešanas esam guvuši vērtīgu pieredzi dažādu Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu ieviešanā, piemēram, 2014. gada 5. jūnija ECB Padomes sēdē tika pieņemti vairāki vēsturiski lēmumi par procentu likmju samazināšanu un jaunu Eirosistēmas monetārās politikas instrumentu ieviešanu (TLTRO), bet šā gada janvārī - par paplašinātās aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) uzsākšanu. Gatavošanās šādiem soļiem ir ļoti rūpīga, tostarp nacionālo centrālo banku līmenī veicot lēmumprojektu ekonomisko un juridisko izvērtējumu. LB arī nodrošina šo ECB Padomes lēmumu īstenošanu Latvijas finanšu tirgū.

d0min0 (25) 19. февраля, 2015.г.  
 0 0
сухоговоря - ЕС поставили свой цб в нашей стране, лишили наш цб суверенитета путем законодательности (правила, законы) в законе сместив в небытие.
имхо - Плохо ли хорошо - через +-20 года delfi снова будет кричать оккупанты но уже наверное к ЕС
Dunnock 3. февраля, 2015.г.  
 1 0
Чтобы не повторяться, есть очень хороший комментарий по этому поводу российского эксперта ( у нас ситуация аналогична вообщем с некоторыми корректировками)
Питер Вайль 3. февраля, 2015.г.  
 1 0
d0min0 (25) Сегодня в 01:14
Это уже давно известно, так для латвийского цб было выгоднее, чем держать свой станок.если не трудно, источник
все газеты за 1995й год :))
нажми_сюда (27) 3. февраля, 2015.г.  
 0 0
d0min0 (25) Сегодня в 01:14
Это уже давно известно, так для латвийского цб было выгоднее, чем держать свой станок.если не трудно, источник
источник не найду, но был там на экскурсии не так давно, и этот вопрос задавался - деньги у нас не печатают.
d0min0 (25) 3. февраля, 2015.г.  
 0 0
Это уже давно известно, так для латвийского цб было выгоднее, чем держать свой станок.если не трудно, источник
wad (52) 3. февраля, 2015.г.  
 0 0
а кредитную ставку он не регулирует разве?
Vladimir S 3. февраля, 2015.г.  
 2 0
Последний эдишн латов печатали эти товарищи: http://en.wikipedia.org/wiki/Giesecke_&_Devrient Они же и паспорта нам клепают. Кто там первые партии латов нарисовал (пятло с тонкой фольгой ещё было) - я не знаю.
scumbag 3. февраля, 2015.г.  
 2 0
d0min0 (25) Сегодня в 00:34
Латвийский цб не печатает деньги, даже латы не печатал, всегда заказывал в Германии.интересно, откуда инфа?
Это уже давно известно, так для латвийского цб было выгоднее, чем держать свой станок.
d0min0 (25) 3. февраля, 2015.г.  
 0 0
Латвийский цб не печатает деньги, даже латы не печатал, всегда заказывал в Германии.интересно, откуда инфа?
scumbag 3. февраля, 2015.г.  
 6 0
Латвийский цб не печатает деньги, даже латы не печатал, всегда заказывал в Германии.
Похожие записи

Рейтинг@Mail.ru Top.LV PULS.LV Professional rating system